Ekspertyzy techniczne oraz powypadkowe

Ekspertyzy techniczne oraz powypadkowe są przeprowadzane przez wykwalifikowany personel: rzeczoznawcy i dyplomowani rzeczoznawcy SIMP, inżynierowie budownictwa z uprawnieniami, inżynierowie mechanicy z wymaganymi certyfikatami (badania wizualne i penetracyjne). Wykonujemy ekspertyzy konstrukcji hal i budynków oraz maszyn.
 
Oferujemy również współpracę dotyczącą dostosowania maszyn do wymagań minimalnych lub zasadniczych BHP oraz szkolenia na tematy BHP maszyn i dostosowania zakładu do przepisów unijnych. Nasi współpracownicy działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i dobrej praktyki inżynierskiej .
 
Członek SIMP jest zobowiązany:
Rzetelnie, z wykorzystaniem całej swojej wiedzy i umiejętności, rozwiązywać problemy techniczne, dokonywać analiz i ocen zjawisk oraz podejmować zgodnie ze swoimi kompetencjami fachowymi optymalne działania i decyzje. Decyzje winny być niezawisłe, przy podejmowaniu ich nie można ulegać naciskom osób i instytucji, gdyby były one sprzeczne z obowiązującym prawem lub zasadami sztuki zawodowej i etyki.


Rzeczoznawca winien kierować się w swojej pracy zasadami etyki zawodowej i dobrymi obyczajami, w tym:

  1. Podejmuje się opracowania ekspertyzy lub jej części tylko w zakresie swojej specjalności i tylko wtedy, kiedy może ją oprzeć na odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu.
  2. Poprzedza każdą ekspertyzę wyraźnym stwierdzeniem w czyim imieniu i dla kogo została wykonana.
  3. Opracowuje każdą pracę rzetelnie i odpowiedzialnie, w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej i pełne rozpoznanie istotnych faktów i okoliczności.
  4. Przy opracowaniu ekspertyzy nie sugeruje się oczekiwaniami zleceniodawcy i nie dopuszcza, aby presja zleceniodawcy wywarła wpływ na merytoryczną zawartość ekspertyzy.
  5. Aby uniknąć podejrzenia o stronniczość, rzeczoznawca odmawia wykonania ekspertyzy, której końcowe wnioski miałyby związek z jego interesem osobistym. W takim przypadku powinien powiadomić kierownika/dyrektora jednostki działalności gospodarczej o przyczynie odmowy.
  6. Informacji uzyskanych w związku z opracowaniem ekspertyzy, rzeczoznawca nie wykorzystuje na szkodę zleceniodawcy ani dla osiągnięcia niesłusznych korzyści własnych. W przypadku konfliktu interesów rzeczoznawca powinien stawiać wyżej dobro ogólne niż interes zleceniodawcy.
  7. Wykazuje inicjatywę celem ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji naukowych i zawodowych, dbając w ten sposób o autorytet osobisty i dobre imię Stowarzyszenia.