Ocena zgodności

Ośrodek Usług Technicznych „MEZAR” pomaga firmom dostosować maszyny do przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Wyróżnia się 2 grupy maszyn:
 

 • Maszyny wyprodukowane przed 1 maja 2004r. muszą spełniać wymagania minimalne¹ dla maszyn. Pomagamy w dostosowaniu maszyn do tych wymagań poprzez wykonanie oceny i wskazanie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych, aby zapewnić zgodność z Rozporządzeniem. Przygotowujemy także wzór oceny zgodności (potwierdzający spełnienie wymagań minimalnych przez maszynę) do podpisania przez pracodawcę.
   
 • Maszyny wyprodukowane po 1 maja 2004r. muszą spełniać wymagania zasadnicze² dla maszyn, które po pozytywnym przeprowadzeniu procesu oceny zgodności powinny mieć wystawioną deklarację zgodności oraz być oznakowane znakiem CE. Pomagamy w przeprowadzeniu procesu oceny zgodności maszyn zarówno produkowanych na rynek jak i na potrzeby własne. W ramach tego procesu wykonujemy:
  • Analizę zgodności wyrobu z odpowiednimi dyrektywami i normami
  • Opracowanie dokumentacji technicznej
  • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych wyrobu
  • Opracowanie wzoru deklaracji zgodności wyrobu
  • Pomoc przy uzyskaniu odpowiednich certyfikatów i zatwierdzeniu dokumentacji technicznej przez instytucję notyfikowaną, jeżeli zachodzi taka konieczność.

1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
2 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn