System jakości w spawalnictwie

Celem usługi jest przygotowanie przedsiębiorstwa do uzyskania certyfikatu UDT potwierdzającego wdrożenie i stosowanie systemu jakości w spawalnictwie zgodnego z normą PN-EN ISO 3834.
 
Przygotowanie i nadzór nad przygotowaniem do auditu certyfikującego systemu jakości zgodnego z wymaganiami norm serii PN-EN ISO 3834 obejmuje:
 

 1. Analiza i ocena funkcjonującego systemu jakości w odniesieniu do wymagań norm serii PN-EN ISO 3834:
  • analiza i ocena obejmuje zapoznanie się z istniejącym systemem jakości w odniesieniu do wymagań norm serii PN-EN ISO 3834,
  • określenie rodzaju i zakresu działań koniecznych do doprowadzenia do zgodności,
  • sporządzenie raportu z przeprowadzonej analizy i oceny wraz z przedstawieniem niezbędnych zmian i uzupełnień do istniejącej dokumentacji systemu, w tym postępowania i dokumentacji dotyczącej procesu spawania,
  • prezentacja raportu i uzgodnienia na spotkaniu z kierownictwem przedsiębiorstwa. 
 2. Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych:
  1. Interpretacja wymagań norm serii PN-EN ISO 3834 z uwzględnieniem wymagań europejskich dyrektyw Nowego Podejścia w odniesieniu np. do urządzeń ciśnieniowych (przeznaczone dla personelu zarządzającego i nadzoru spawalniczego (wykład, dyskusja, materiały szkoleniowe).
  2. Zadania, obowiązki i uprawnienia spawaczy w zakresie wymagań norm serii PN-EN ISO 3834 (przeznaczone dla spawaczy (wykład, dyskusja, materiały szkoleniowe).
 3. Konsultacje w zakresie:
  • opracowania dokumentacji,
  • wdrożenia systemu,
  • wyboru jednostki certyfikującej
 4. Audit wewnętrzny w obszarze normy PN-EN ISO 3834