Wyceny

Wyceny są przeprowadzane przez rzeczoznawców i dyplomowanych rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Wykonujemy wyceny dla potrzeb zabezpieczenia kredytu bankowego, określenia aktualnej wartości rynkowej, dla środków refinansowanych ze środków PFRON i inne.

„Rzeczoznawca Majątkowy SIMP” ma prawo do szacowania wartości maszyn, urządzeń, pojazdów i wyposażenia dot.:

 • kotłów i maszyn energetycznych
 • maszyn, urządzeń i aparatów specjalnych, branżowych
 • urządzeń technicznych
 • środków transportu
 • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia
 • stalowych konstrukcji inżynierskich

Nasi współpracownicy działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i dobrej praktyki inżynierskiej .

Członek SIMP jest zobowiązany:Rzetelnie, z wykorzystaniem całej swojej wiedzy i umiejętności, rozwiązywać problemy techniczne, dokonywać analiz i ocen zjawisk oraz podejmować zgodnie ze swoimi kompetencjami fachowymi optymalne działania i decyzje. Decyzje winny być niezawisłe, przy podejmowaniu ich nie można ulegać naciskom osób i instytucji, gdyby były one sprzeczne z obowiązującym prawem lub zasadami sztuki zawodowej i etyki.

Rzeczoznawca winien kierować się w swojej pracy zasadami etyki zawodowej i dobrymi obyczajami, w tym:

 1. Podejmuje się opracowania ekspertyzy lub jej części tylko w zakresie swojej specjalności i tylko wtedy, kiedy może ją oprzeć na odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu.
 2. Poprzedza każdą ekspertyzę wyraźnym stwierdzeniem w czyim imieniu i dla kogo została wykonana.
 3. Opracowuje każdą pracę rzetelnie i odpowiedzialnie, w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej i pełne rozpoznanie istotnych faktów i okoliczności.
 4. Przy opracowaniu ekspertyzy nie sugeruje się oczekiwaniami zleceniodawcy i nie dopuszcza, aby presja zleceniodawcy wywarła wpływ na merytoryczną zawartość ekspertyzy.
 5. Aby uniknąć podejrzenia o stronniczość, rzeczoznawca odmawia wykonania ekspertyzy, której końcowe wnioski miałyby związek z jego interesem osobistym. W takim przypadku powinien powiadomić kierownika/dyrektora jednostki działalności gospodarczej o przyczynie odmowy.
 6. Informacji uzyskanych w związku z opracowaniem ekspertyzy, rzeczoznawca nie wykorzystuje na szkodę zleceniodawcy ani dla osiągnięcia niesłusznych korzyści własnych. W przypadku konfliktu interesów rzeczoznawca powinien stawiać wyżej dobro ogólne niż interes zleceniodawcy.
 7. Wykazuje inicjatywę celem ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji naukowych i zawodowych, dbając w ten sposób o autorytet osobisty i dobre imię Stowarzyszenia.